၂၀၂၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဆင့်များနှင့် အချိန်ပြဇယားတို့ကို ဒုတိယဝန်ကြီးအား ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ