၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူနိုင်ရန်အတွက် CAPI နည်းပညာဖြင့် စမ်းသပ်ကွင်းဆင်းကောက်ယူခြင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူနိုင်ရန်အတွက် CAPI နည်းပညာဖြင့် စမ်းသပ်ကွင်းဆင်းကောက်ယူခြင်း