ပညာရေးအကြောင်းအရာ အသေးစိတ် သုတေသနစာတမ်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း

ပညာရေးအကြောင်းအရာ အသေးစိတ် သုတေသနစာတမ်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်း အချက်အလက်များကို အခြေခံပြုစုထားသည့် ပညာရေးအကြောင်းအရာ အသေးစိတ်သုတေသနစာတမ်းကို ယနေ့ထုတ်ပြန် ကြေညာလိုက်ပါသည်။
ယင်းအစီရင်ခံစာသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင််းမှ ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက် (၃) ခု ဖြစ်သည့် စာတတ်မြောက်မှု၊ ကျောင်းတက်ရောက်မှုအခြေအနေနှင့် အမြင့်ဆုံးတက်ရောက် ပြီးစီးခဲ့သည့် အတန်းတို့ကို ဆန်းစစ်လေ့လာ၊ စာတမ်းပြုစုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ၂၀၅၀ ခုနှစ် အထိ ကျောင်းနေအရွယ်လူဦးရေ ခန့်မှန်းချက်များကိုလည်း ဖော်ပြထားပါသည်။
စာတမ်းပါ အချက်အလက်များအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသက် (၁၅) နှစ်နှင့်အထက် စာတတ် မြောက်မှုနှုန်းမှာ (၈၉.၅%) ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများ၏ စာတတ်မြောက်မှုနှုန်းမှာ (၉၂.၆%) ခန့် ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများ၏ စာတတ်မြောက်မှုနှုန်းမှာ (၈၆.၉%) ဖြစ်ပါသည်။ မြို့ပြတွင်နေထိုင်သူများ၏ စာတတ်မြောက်မှုနှုန်းမှာ (၉၅.၂%) ခန့်ရှိပြီး ကျေးလက်တွင်နေထိုင်သူများ၏ စာတတ်မြောက်မှု နှုန်းမှာ (၈၇.၀%) ဖြစ်ပါသည်။ စာမတတ်သူဦးရေမှာ ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် (၄.၅) သန်းခန့်ရှိခဲ့ရာမှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် (၃.၆) သန်း အထိလျော့နည်းလာပါသည်။
ကျောင်းတက်ရောက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အသက် (၅)နှစ် မှ (၂၅) နှစ်အတွင်းရှိ လူဦးရေ၏ ကျောင်းတက်ရောက်မှု ရာခိုင်နှုန်းမှာ (၃၈.၈%) ခန့်သာရှိပါသည်။ မြို့ပြနှင့်ကျေးလက် တို့တွင် ကျောင်းတက်ရောက်မှုရာခိုင်နှုန်းမှာ အနည်းငယ်သာ ကွာခြားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အသက် (၇) နှစ်မှ (၁၅) နှစ်အတွင်းရှိ ကလေးငယ် ငါးသိန်းခန့်သည် လုံးဝကျောင်းမနေဘူးသူများ ဖြစ်ကြပြီး အများစုမှာ ကျေးလက်နေ ကလေးငယ်များ ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းရလဒ်များအရ အသက်(၂၅)နှစ်အထက် လူဦးရေစုစုပေါင်း၏ သုံးပုံနှစ်ပုံခန့်မှာ မူလတန်းပညာရေးအဆင့် (သို့မဟုတ်) အတန်းမရှိသူများသာဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရ ပါသည်။ အသက် ၂၅ နှစ်နှင့်အထက် လူဦးရေ၏ (၇.၃%) ခန့်သာ တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရရှိသူများ ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။
၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင် ကျောင်းနေအရွယ်လူဦးရေမှာ (၈) သန်းခန့်နှင့် ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် (၉.၅) သန်း ခန့်ရှိပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ကျောင်းနေအရွယ်လူဦးရေမှာ (၁၁) သန်းနီးပါးရှိပါသည်။ သို့သော်လည်း ၂၀၅၀ ခုနှစ်တွင် ကျောင်းနေအရွယ်လူဦးရေ (၁၀.၇) သန်းခန့်ထိ လျော့ကျသွားမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။
အဆိုပါစာတမ်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးစနစ် တိုးတက် ကောင်းမွန်လာစေရေးအတွက် သုံးသပ်ချက်များနှင့် အကြံပြုချက်များကိုလည်း ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့အပြင် အစိုးရ၏ အနာဂတ်မူဝါဒများကို ချမှတ်ရာတွင် အထောက်အကူပြုနိုင်ရန် ပညာရေးဆိုင်ရာ စာရင်းအင်း အချက်အလက်များ ကောက်ယူခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သီးခြားအကြံပြုချက်အချို့ကိုလည်း ထည့်သွင်း ဖော်ပြထားကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။
ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည့် ၂၀၁၄ခုနှစ် လူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်းပင်မအစီရင်ခံစာ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက်အစီရင်ခံစာများ၊ အလုပ်အကိုင် နှင့်လုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာ၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာအစီရင်ခံစာနှင့် အသေးစိတ်သုတေသနစာတမ်းများ ဖြစ်သော မွေးဖွားခြင်းနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း၊ သေဆုံးခြင်း၊ သားဖွားမိခင်သေဆုံးခြင်း၊ လူဦးရေ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်းနှင့်မြို့ပြထွန်းကားလာခြင်း၊ လူဦးရေခန့်မှန်းခြင်း၊ လုပ်သား အင်အားအကြောင်းအရာနှင့် ယခုထုတ်ပြန်လိုက်သည့် ပညာရေးအကြောင်းအရာ အသေးစိတ် သုတေသနစာတမ်းများကို ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန ဝက်ဘ်ဆိုဒ် www.dop.gov.mm တွင် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှု့လေ့လာ ရယူနိုင်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။