၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူနိုင်ရေးအတွက် ပြည်တွင်းအကြံပေး အဆိုပြုလွှာခေါ်ယူခြင်း။

၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူနိုင်ရေးအတွက် ပြည်တွင်းအကြံပေး အဆိုပြုလွှာခေါ်ယူခြင်း။

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန

ပြည်တွင်းအကြံပေး အဆိုပြုလွှာခေါ်ယူခြင်း

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသည် ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာသန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူနိုင်ရေးအတွက် သန်းခေါင်စာရင်းလုပ်ငန်းအဆင့် တစ်ခုချင်းစီအလိုက် သတ်မှတ်အချိန်ဇယားအတွင်းပြီးစီးရန် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ အထူးနည်းပြ နှင့် ခရိုင်နည်းပြသင်တန်းများ၊ စာရင်းစစ်နှင့် စာရင်းကောက်သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ရာတွင် အသုံးပြုမည့် သင်တန်းလမ်းညွှန်စာစောင်များ ရေးသားပြုစု မည့်လုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် သန်းခေါင်စာရင်းလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသည့် ပြည်တွင်းအကြံပေးတစ်ဦးကို တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီ စိစစ်အကဲဖြတ်ရွေးချယ်၍ တာဝန်ပေးအပ်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် စိတ်ဝင်စားသူများ အောက်ပါ link တွင် အသေးစိတ်ဖတ်ရှု၍ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။