ကမ္ဘာ့လူဉီးရေနေ့ အခမ်းအနား (၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်)

ကမ္ဘာ့လူဉီးရေနေ့ အခမ်းအနား (၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်)