အသေးစိတ်သုသေတန စာတမ်းများမှ စာရင်းဇယားများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Excel Data on The Older Population English Union xlsx 237.85 KB
Excel Data on Population Projections English Union xlsx 509.05 KB
Excel Data on Population Dynamics English Union xlsx 98.7 KB
Excel Data on Mortality English Union xlsx 193.54 KB
Excel Data on Migration and Urbanization English Union xlsx 328 KB
Excel Data on Matermal Mortality English Union xlsx 34.13 KB
Excel Data on Labour Force English Union xlsx 226.83 KB
Excel Data on Housing conditions and Household amenities English Union xlsx 215.8 KB
Excel Data on Gender Dimension English Union xlsx 190.65 KB
Excel Data on Fertiltiy and Nuptiality English Union xlsx 145.21 KB

Pages