ရှေ့ပြေးအစီရင်ခံစာ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်း ရှေ့ပြေးရလဒ်များ - ရေ ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးနှင့် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး Myanmar xlsx 33.26 KB
၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်း ရှေ့ပြေးရလဒ်များ - လူဉီးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar xlsx 52.61 KB
၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်း ရှေ့ပြေးရလဒ်များ - သက်ကြီးရွယ်အိုအကြောင်းအရာ Myanmar xlsx 23.91 KB
၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်း ရှေ့ပြေးရလဒ်များ - ပြောင်းရွှေ့သွားလာခြင်းအကြောင်းအရာ Myanmar xlsx 63.36 KB
၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်း ရှေ့ပြေးရလဒ်များ - လုပ်သားအင်အားအကြောင်းအရာ Myanmar xlsx 80.35 KB
၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်း ရှေ့ပြေးရလဒ်များ- အိမ်အကြောင်းအရာ Myanmar xlsx 80.39 KB
၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်း ရှေ့ပြေးရလဒ်များ- မွေးဖွားခြင်းနှင့် သေဆုံးခြင်းအကြောင်းအရာ Myanmar xlsx 71.88 KB
၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်း ရှေ့ပြေးရလဒ်များ-ပညာရေးအကြောင်းအရာ Myanmar xlsx 123.91 KB
၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်း ရှေ့ပြေးရလဒ်များ- မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ Myanmar xlsx 33.4 KB
2019 Inter-censal Survey -Migration English xlsx 102.94 KB

Pages