ဦးစီးအရာရှိအဆင့်သို့ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း ခံရသည့်ဝန်ထမ်း (၂) ဦးကို ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးသည့် အခမ်းအနား မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ