မြေပုံရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်း

၂၀၁၄ခုနှစ်လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရာတွင်မြို့နယ်အသီးသီး၌မြို့၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာများနှင့် မြို့နယ်အတွင်းရှိ နယ်မြေဒေသဧရိယာများကျန်ခြင်း၊ ထပ်ခြင်း မရှိစေဘဲ စနစ်တကျ ကောက်ယူနိုင်ရန် မြေပုံများကို အသုံးပြု၍ စာရင်းကောက်လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက် အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ပြည်သူ့ူ့အင်အား ဦးစီးဌာနနှင့် တိုင်းဒေသကြီးများနှင့် ပြည်နယ်ရှိ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာနမှူးရုံးများက စာရင်းကောက်ယူခြင်းအတွက် လိုအပ်သောမြေပုံလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရခဲ့ပါသည်။

မြေပုံရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်း (ရုံးချုပ်)။ ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနတွင် မြေပုံရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်် ပတ်သက်၍ အောက်ပါလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါသည်-

(က)     ပြည်ထောင်စုနှင့်တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်မြေပုံများရေးဆွဲခြင်း၊

(ခ )     မြေပုံရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အစီအစဉ်များပြုစုထုတ်ပြန်ခြင်း၊

(ဂ )     နယ်ရုံးများမှ မြေပုံရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းများ အချိန်မီပြီးစီးရေးအတွက်  ညွှန်ကြားကြီးကြပ်ခြင်း၊

(ဃ)  တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်၊ ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်အလိုက်စာရင်းကောက်ကွက်၊  စာရင်းချုပ်များပြုစု ထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း၊

(င )   နယ်ရုံးများမှရေးဆွဲပြုစုပေးပို့သည့် မြို့နယ်အညွှန်းမြေပုံ၊ မြို့မှန်ပြမြေပုံ၊ ရပ်ကွက်မြေပုံ၊   ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ၊ ကျေးရွာမြေပုံများကိုစုစည်းထိန်းသိမ်းခြင်း။

မြေပုံများအသုံးပြုခြင်း။ ၂၀၁၄ခုနှစ်သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရာ၌ မြို့နယ်တစ်ခုလုံး၏ မြို့၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာများနှင့်မြို့နယ်အတွင်းရှိ နယ်မြေဒေသဧရိယာများကျန်ခြင်း၊ ထပ်ခြင်း မရှိစေဘဲ စနစ်တကျကောက်ယူနိုင်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါမြေပုံအမျိုးအစားများကို အသုံးပြုခဲ့ပါသည်-

(က)    မြို့နယ်အညွှန်းမြေပုံ။     မြို့နယ်အညွှန်းမြေပုံသည် မြို့နယ်အတွင်းရှိမြို့များ၊ ကျေးရွာအုပ်စု နယ်နိမိတ်များ၊ ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၏တည်နေရာများ၊ အမည်များ၊ မြို့နယ်၏ ပထဝီအနေအထားအရ သစ်တောကြိုးဝိုင်းများ၊ ထင်ရှားသောခရီးလမ်းများ၊ မြစ်၊ ချောင်း၊ အင်း၊ အိုင်၊ တာရိုး၊ တာတမံစသည်များနှင့် မြို့နယ်တစ်ခုလုံး၏ဒေသအခြေအနေစာရင်းဇယားများ ပါရှိသောမြေပုံမျိုးဖြစ်ရာ မြို့ရပ်ကွက်များ၊ ကျေးရွာအုပ်စုများပြည့်စုံစွာ စာရင်းကောက်ယူရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရာ၌ အသုံးပြုရန် လိုအပ်ခဲ့ပါသည်။

(ခ )    မြို့အညွှန်း(မှန်ပြ)မြေပုံ။  မြို့မှန်ပြမြေပုံသည် မြို့အတွင်းရှိ ရပ်ကွက်များ၏နယ်နိမိတ်များ၊ အမည်များ၊ ထင်ရှားသောလမ်းများ၊ အမည်များ၊ မြို့၏ပထဝီအနေအထားအရ ဘုရားစေတီများ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများ၊ ဗလီများ၊ မြစ်၊ ချောင်း၊ အင်း၊ အိုင်၊ တာရိုး၊ တာတမံစသည်များနှင့် မြို့တစ်မြို့လုံး၏ ဒေသအခြေအနေ စာရင်းဇယားပါရှိသော မြေပုံမျိုးဖြစ်ရာ မြို့တစ်မြို့လုံးကို ရပ်ကွက်အလိုက် စာရင်းကောက်ကွက်များ ဖွဲ့စည်းပြီး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ စာရင်းကောက်ယူရန်လိုအပ်သည့် စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများအတွက်အသုံးပြုရန် လိုအပ် ခဲ့ပါသည်။

(ဂ)     ရပ်ကွက်မြေပုံ။  ရပ်ကွက်မြေပုံသည် ရပ်ကွက်အတွင်းရှိလမ်းကြီးလမ်းငယ်များ၊ အမည်များ၊ အိမ်ကွက်၊ မြေကွက်၊ ခြံမြေကွက်နယ်နိမိတ်များ၊ ယင်းအတွင်းရှိအဆောက်အအုံတည်နေရာများ၊ ရပ်ကွက်၏ ပထဝီအနေအထားအရ ဘုရားစေတီများ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများ၊ ဗလီများ၊ စာသင်ကျောင်းများ၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးပေးခန်းများ၊ မြစ်၊ ချောင်း၊ အင်း၊ အိုင်၊ ရေကန်စသည်များကို အသေးစိတ် ရေးဆွဲပြုစုထားသော မြေပုံမျိုးဖြစ်ရာ အခြေခံစာရင်းကောက်ကွက်များ တိတိကျကျပိုင်းခြားသတ်မှတ်ရာ၌ အသုံးပြုရန်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ လိုအပ်သော စာရင်းကောက်ကွက်မြေပုံများ ကိုလည်း ယင်းမြေပုံမှကူးယူခဲ့ပါသည်။

(ဃ)    ကျေးရွာအုပ်စုအညွှန်းမြေပုံ။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံသည် ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ကွင်းများ၏နယ်နိမိတ်များ၊ အမှတ်များ၊ ကျေးရွာများ၏တည်နေရာများ၊ အမည်များ၊ ကျေးရွာအုပ်စု၏ ပထဝီအနေအထားအရ ခရီးလမ်းများ၊ မြစ်၊ ချောင်း၊ အင်း၊ အိုင်၊ တာရိုး၊ တာတမံစသည်များနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုတစ်ခုလုံး၏ ဒေသအခြေအနေကိုဖော်ပြထားသော စာရင်းဇယား ပါရှိသည့် မြေပုံမျိုးဖြစ်ရာ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း စာရင်းကောက်ကွက် နယ်မြေများ ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ရာ၌ အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။       မှတ်ချက်။          ။ကွင်းနယ်နိမိတ်နှင့်ကွင်းအမှတ်များမှာ မြေတိုင်းတာပြီးသော ဒေသကျေးရွာအုပ်စုများတွင်သာ ရှိပါသည်။

(င)    ကျေးရွာမြေပုံ။            ကျေးရွာမြေပုံသည်ကျေးရွာအတွင်းရှိ လမ်းကြီးလမ်းငယ်များ၊ အမည်များ၊ အိမ်ကွက်၊ မြေကွက်၊ ခြံမြေကွက်များ၏ နယ်နိမိတ်များ၊ ယင်းအတွင်းရှိ အဆောက်အအုံများ၏ တည်နေရာများ၊ ကျေးရွာ၏ပထဝီအနေအထားအရ ဘုရားစေတီများ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများ၊စာသင်ကျောင်းများ၊ ဆေးပေးခန်းများ၊ မြစ်၊ ချောင်း၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်စသည်များကို ပါဝင်အောင် အသေးစိတ်ရေးဆွဲ ပြုစုထားသော မြေပုံမျိုးဖြစ်ရာ အဆိုပါမြေပုံကိုစာရင်းကောက်ကွက်နယ်နိမိတ်များ တိတိကျကျ ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ရာ၌ အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ လိုအပ်သော စာရင်းကောက်ကွက်မြေပုံများကိုလည်း ယင်းမြေပုံမှကူးယူခဲ့ပါသည်။

မြေပုံရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်း(နယ်ရုံးများ)။ ၂၀၁၄ခုနှစ်သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရာ၌ မြို့နယ်အလိုက် စနစ်တကျ စာရင်းကောက်ကွက်များဖွဲ့စည်းပြီး ကောက်ယူနိုင်ရန်အတွက် မြို့နယ်ရုံးများတွင် အောက်ဖော်ပြပါ မြေပုံများရေးဆွဲပြုစုခဲ့ပါသည်-

မြေပုံအမျိုးအစား ရေးဆွဲရမည့်အရေအတွက် ပြီးစီးရမည့်နေ့
မြို့နယ်အညွှန်းမြေပုံ ၂ပုံ  ၃၁-၁၀-၂၀၁၁
မြို့အညွှန်း(မှန်ပြ)မြေပုံ ၂ပုံ  
ရပ်ကွက်မြေပုံ ၃ပုံ  
ကျေးရွာအုပ်စုအညွှန်းမြေပုံ ၂ပုံ ၃၀-၆-၂၀၁၃
ကျေးရွာမြေပုံ ၃ပုံ  

မှတ်ချက်။ ။ အထက်ဖော်ပြပါမြေပုံများကိုရေးဆွဲပြုစုရာ၌ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ လက်ရှိတည်ဆဲတိုင်းဒေသကြီးများ၊ ပြည်နယ်များ၊ မြို့နယ်များနှင့်ပြန်တမ်းဝင်မြို့များအရ ရေးဆွဲပြုစုခဲ့ပါသည်။

စာရင်းကောက်ကွက်များဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အဆောက်အအုံစာရင်းတင်ခြင်း(နယ်ရုံးများ)။ ၂၀၁၄ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရာ၌ မြို့နယ်ဧရိယာ အစိတ်အပိုင်းများ ကျန်ခြင်း၊ ထပ်ခြင်းမရှိစေရန်နှင့် လူကျန်ခြင်း၊ လူထပ်ခြင်းများ မဖြစ်ပေါ်နိုင်စေရန်နှင့် စာရင်းကောက်များအား လိုအပ်ချက် သိရှိရန်အတွက် မြေပုံနှင့် တိုက်ဆိုင်၍ စာရင်းကောက်ကွက်များ သတ်မှတ်ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၄ခုနှစ်လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရာ၌ အခြေခံစာရင်းကောက်ကွက်များ အဖြစ်ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာအုပ်စုတွင် နယ်မြေများပိုင်းခြား၍ ဖွဲ့စည်းသတ်မှတ်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ရေးဆွဲပြုစုပြီးသော မြေပုံများအနက် အခြေခံအကျဆုံးမြေပုံများဖြစ်သည့် ရပ်ကွက်နှင့်ကျေးရွာအုပ်စု(ကျေးရွာ) မြေပုံများတွင် စာရင်းကောက်ကွက် တစ်ကွက်အတွက် သတ်မှတ်ထားသော အိမ်ထောင်စု(၁ဝဝ)မှ(၁၅၀)စု၊ လူဦးရေ(၅ဝဝ)ဦး မှ(၇၅၀)ဦးခန့်ပါဝင်သောစာရင်းကောက်ကွက်ပေါင်း (၉၁,ဝဝဝ)ခန့်ကို ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဝေးလံ ခက်ခဲသောဒေသ၊ လုံခြုံမှု ကန့်သတ်ချက်ရှိသော ဒေသများတွင် စာရင်းကောက်ယူရာ၌ အခက်အခဲမရှိစေရန်စာရင်း ကောက်ကွက်တစ်ကွက်တွင်အိမ်ထောင်စု (၅၀)မှ (၇၅)စု၊ လူဦးရေ(၂၅၀) ဦးမှ (၃၇၅) ဦး သာသတ်မှတ်၍ စာရင်းကောက်ကွက်များဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

 

ပြည်နယ်/တိုင်း‌ဒေသကြီးအလိုက် မြို့နယ်/မြို့နယ်ခွဲ၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုစာရင်း

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်

မြို့နယ်/မြို့နယ်ခွဲ၊

မြို့

ကျေးရွာ

မြို့

ရပ်ကွက်

ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာ

 

၁၀

၁၁

၁၂

၁၃

၁၄

၁၅

ပြည်ထောင်စု

ကချင်ပြည်နယ်

ကယားပြည်နယ်

ကရင်ပြည်နယ်

ချင်းပြည်နယ်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

မွန်ပြည်နယ်

ရခိုင်ပြည်နယ်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ရှမ်းပြည်နယ်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ

၄၁၂

၂၉

၁၆

၁၂

၄၄

၁၆

၂၈

၂၆

၃၀

၁၂

၂၀

၄၆

၈၄

၃၃

၃၉၆

၂၉

၁၈

၁၂

၄၅

၁၆

၃၃

၂၇

၂၈

၁၃

၂၀

၂၁

၈၄

၃၄

၃,၀၅၁

၁၅၂

၃၁

၈၄

၃၇

၂၂၃

၈၃

၂၅၄

၁၆၆

၂၆၉

၈၆

၁၃၃

၇၄၂

၄၉၁

၂၅၂

၄၈

၁၃,၆၂၀

၅၉၆

၇၄

၃၇၄

၄၇၀

၁,၇၆၀

၂၆၄

၁,၄၂၃

၁,၅၃၉

၁,၄၁၆

၃၇၉

၁,၀၄၀

၆၁၉

၁,၅၆၆

၁,၉၁၃

၁၈၇

၆၄,၁၄၁

၂,၅၇၉

၅၁၁

၂,၀၆၃

၁,၃၅၂

၆,၀၀၄

၁,၂၃၀

၆,၅၆၄

၄,၇၉၅

၄,၇၈၀

၁,၁၈၂

၃,၈၆၀

၂,၁၂၈

၁၄,၃၅၉

၁၁,၉၃၅

၇၉၉

မှတ်ချက်။ ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနမှ ၂၁-၅-၂၀၁၂ ရက်စွဲဖြင့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနသို့ တောင်းခံရာတွင် ပြန်လည်ပေးပို့သော စာရင်းအရဖြစ်ပါသည်။ အထက်ဖော်ပြပါ စာရင်းကောက်ကွက်များအတွက် မြေပုံများကို သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ ရေးဆွဲပြုစုနိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာများသို့ လိုအပ်သည့် ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

အဆောက်အအုံစာရင်း ပြုစုခြင်းလုပ်ငန်း။ အဆောက်အအုံစာရင်း ပြုစုခြင်းလုပ်ငန်းကို စာရင်းကောက်ကွက်မြေပုံများ ရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် အတူသန်းခေါင်စာရင်းမကောက်ယူမီ (၆) လ (၇) လခန့် ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းအတွက် အဆင့် (၂) ဆင့်ခွဲ၍ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပို့ချရန် လိုအပ်ပါသည်။ ရုံးချုပ်တွင်ဆရာဖြစ်သင်တန်းကိုလည်းကောင်း တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အဆင့်ရုံးများတွင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများအတွက် သင်တန်းကိုလည်းကောင်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

ဒုတိယအဆင့် သင်တန်းပြီးဆုံးသည့်အခါ စာရင်းကောက်ကွက်ခွဲခြင်းနှင့် အဆောက်အအုံစာရင်း တင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို (၃) လခန့် ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ လုပ်ငန်းပြီးစီးသည့်အခါ ရေးဆွဲထားသည့် ကောက်ကွက်မြေပုံများ စစ်ဆေးခြင်းကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ စစ်ဆေးပြီးသည်‌့ ကောက်ကွက်မြေပုံများကို သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်သန်းခေါင်စာရင်းကော်မတီရုံးများတွင် သိမ်းဆည်းထားပြီး စာရင်းကောက်လုပ်ငန်းစတင်သည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာစာရင်းကောက်များသို့ ထုတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ စာရင်းကောက်သည် စာရင်းကောက်လုပ်ငန်းပြီးစီးသည့်အခါ စာရင်းကောက်ကွက်မြေပုံကို စာရင်းကောက်ယူပြီး ပုံစံများနှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်သန်းခေါင်စာရင်း တာဝန်ခံများထံ ပြန်လည်အပ်နှံခဲ့ပါသည်။