အမျိုးသားအဆင့်အကြံပေးကော်မတီ (NAC)

၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာသန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူရာတွင် မျှော်မှန်းထားသည်များနှင့် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းတို့အားတုံ့ပြန်နိုင်ရန် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်မျှဝေခြင်းတို့အတွက် နည်းလမ်းတစ်ရပ်ထူထောင်သွားရန်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် သန်းခေါင်စာရင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား ပြည်သူလူထုမှ သိရှိနားလည်လာစေရန်နှင့် အသုံးပြုနိုင်ရေးတို့အတွက် တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ပေးသွားရန်ရည်ရွယ်၍ အမျိုးသားအဆင့်အကြံပေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ 

 

အမျိုးသားအဆင့်အကြံပေးကော်မတီ (NAC) ကိုအောက်ဖော်ပြပါအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်-

အမျိုးသားအဆင့်အကြံပေးကော်မတီ (NAC) အား အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီအဖွဲ့များမှ ကိုယ်စားလှယ် (၁၅) ဦး၊ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ် (၄) ဦး၊ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ် (၃) ဦး၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ် (၂) ဦး၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ် (၈) ဦး၊ မသန်စွမ်းအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ် (၂) ဦး၊ လူငယ်အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ် (၂) ဦး၊ သန်းခေါင်စာရင်းအလှူရှင်အဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ် (၂) ဦး၊ မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ် (၁) ဦး၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းမှ ကိုယ်စားလှယ် (၁) ဦး၊ စုစုပေါင်းကိုယ်စားလှယ် (၄၀) ဦးဖြင့် ယခင်ကဖွဲ့စည်းထားရှိခဲ့ပါသည်။

ယခုအခါ ကော်မတီအားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးအဖွဲ့အစည်းများမှကိုယ်စားလှယ် (၈) ဦးမှ (၁၂) ဦးအထိလည်းကောင်း၊ မသန်စွမ်းအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ် (၂) ဦးမှ (၃) ဦးအထိလည်းကောင်း၊ မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ် (၁) ဦးမှ (၃) ဦးအထိလည်းကောင်း၊ ပုဂ္ဂလိကအခန်းကဏ္ဍအနေဖြင့် UMFCCI အားထပ်မံထည့်သွင်း၍လည်းကောင်း၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ် (၁) ဦးမှ (၄) ဦးအထိလည်းကောင်း၊ စုစုပေါင်းအဖွဲ့ဝင် (၅၁) ဦးအထိတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းသွားရန် တတိယအကြိမ် (NAC )အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်လာသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များမှ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ကြပါသည်။

အမျိုးသားအဆင့်အကြံပေးကော်မတီ (NAC) ၏ အစည်းအဝေးများကိုအောက်ပါအတိုင်းကျင်းပခဲ့ ပါသည်-

(က)  ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး    ၂၁.၁၁.၂၀၁၃   Mount Pleasant ဟိုတယ်

(ခ) ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး     ၁၃.၂.၂၀၁၄     Mount Pleasant ဟိုတယ်

(ဂ) တတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး    ၃၁.၇.၂၀၁၄       Mount Pleasant ဟိုတယ်

(ဃ) စတုတ္ထအကြိမ်အစည်းအဝေး     ၃၀.၉.၂၀၁၄      Mount Pleasant ဟိုတယ်

(င)   ပဉ္စမအကြိမ်အစည်းအဝေး       ၁၇.၁၀.၂၀၁၄      မြတ်တော်ဝင်ဟိုတယ်

(စ)   ဆဋ္ဌမအကြိမ်အစည်းအဝေး       ၅.၂.၂၀၁၅        မင်္ဂလာသီရိဟိုတယ်

(ဆ) သတ္တမအကြိမ်အစည်းအဝေး      ၈-၅-၂၀၁၅       မန်းမြန်မာဟိုတယ်

(ဇ)    အဋ္ဌမအကြိမ်အစည်းအဝေး      ၂၃-၁၀-၂၀၁၅    သင်္ဂဟဟိုတယ်

(ဈ)     နဝမအကြိမ်အစည်းအဝေး      ၃၁-၅-၂၀၁၆      သင်္ဂဟဟိုတယ်

(ည)    ဒဿမအကြိမ်အစည်းအဝေး   ၂၂-၉-၂၀၁၆       သင်္ဂဟဟိုတယ်