သန်းခေါင်စာရင်းပြည့်စုံဖို့ မသန်စွမ်းသူတွေလည်းပါဝင်စို့ (2014 Myanmar Census)

သန်းခေါင်စာရင်းပြည့်စုံဖို့ မသန်စွမ်းသူတွေလည်းပါဝင်စို့ (2014 Myanmar Census)