လင်းခေးခရိုင်၊ လင်းခေးမြို့နယ် သန်းခေါင်စာရင်းသင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား (2014 Myanmar Census)

လင်းခေးခရိုင်၊ လင်းခေးမြို့နယ် သန်းခေါင်စာရင်းသင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား (2014 Myanmar Census)