ရှမ်းပြည်နယ် သန်းခေါင်စာရင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ (2014 Myanmar Census)

ရှမ်းပြည်နယ် သန်းခေါင်စာရင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ (2014 Myanmar Census)