ဧရာဝတီ

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
လပွတ္တာမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 4.94 MB
Kyonpyaw Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 1.99 MB
သာပေါင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 4.91 MB
လေးမျက်နှာမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 4.87 MB
Labutta Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 3.92 MB
Shwethaungyan Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 1.97 MB
ဝါးခယ်မမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 5.22 MB
မအူပင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 4.99 MB
Laymyethna 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 6.83 MB
Ayeyawady Region Report 19 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 6.58 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English ဧရာဝတီ xlsx 190.73 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar ဧရာဝတီ xlsx 191.48 KB
SERIES C: MIGRATION English ဧရာဝတီ xlsx 17.35 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English ဧရာဝတီ xlsx 29.44 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English ဧရာဝတီ xlsx 60.16 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English ဧရာဝတီ xlsx 19.35 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English ဧရာဝတီ xlsx 45.38 KB
SERIES D: EDUCATION English ဧရာဝတီ xlsx 142.89 KB
အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား Myanmar ဧရာဝတီ xlsx 27.87 KB
အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ Myanmar ဧရာဝတီ xlsx 21.2 KB

Pages