ဧရာဝတီ

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 4.89 MB
Ingapu Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 7.5 MB
ပန်းတနော်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 4.83 MB
Nyaungdon Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 4.16 MB
ကျိုက်လတ်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 5.03 MB
Kangyidaunt Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 1.95 MB
ပုသိမ်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 4.86 MB
Pantanaw Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 4.23 MB
ဖျာပုံမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 4.92 MB
Pathein Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 3.16 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English ဧရာဝတီ xlsx 190.73 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar ဧရာဝတီ xlsx 191.48 KB
SERIES C: MIGRATION English ဧရာဝတီ xlsx 17.35 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English ဧရာဝတီ xlsx 29.44 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English ဧရာဝတီ xlsx 60.16 KB
အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ဧရာဝတီ xlsx 68.97 KB
SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES English ဧရာဝတီ xlsx 37.63 KB
SERIES I: HOUSING CONDITIONS English ဧရာဝတီ xlsx 34.98 KB
SERIES H: DISABILITY English ဧရာဝတီ xlsx 28.89 KB
SERIES G: IDENTITY CARDS English ဧရာဝတီ xlsx 26.74 KB

Pages