ဧရာဝတီ

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
မအူပင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 4.99 MB
Laymyethna 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 6.83 MB
Ayeyawady Region Report 19 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 6.58 MB
Thapaung Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 1.96 MB
ရေကြည်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 4.87 MB
မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 5.13 MB
Maubin Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 4.18 MB
အမာမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 5.59 MB
Wakema township report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 1.99 MB
ဇလွန်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 4.99 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English ဧရာဝတီ xlsx 190.73 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar ဧရာဝတီ xlsx 191.48 KB
SERIES C: MIGRATION English ဧရာဝတီ xlsx 17.35 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English ဧရာဝတီ xlsx 29.44 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English ဧရာဝတီ xlsx 60.16 KB
SERIES D: EDUCATION English ဧရာဝတီ xlsx 142.89 KB
အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား Myanmar ဧရာဝတီ xlsx 27.87 KB
အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ Myanmar ဧရာဝတီ xlsx 21.2 KB
အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ဧရာဝတီ xlsx 46.52 KB
အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ဧရာဝတီ xlsx 140.67 KB

Pages