ဧရာဝတီ

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
မြန်အောင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 5.05 MB
Mawlamyinegyun Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 4.9 MB
ဘိုကလေးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 5 MB
Yekyi Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 1.99 MB
Ahmar Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 7.29 MB
မြောင်းမြမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 5.11 MB
Myanaung Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 7.52 MB
ဓနုဖြူမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 4.89 MB
Zalun Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 5.01 MB
Bogale Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 7.55 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English ဧရာဝတီ xlsx 190.73 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar ဧရာဝတီ xlsx 191.48 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English ဧရာဝတီ xlsx 29.44 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English ဧရာဝတီ xlsx 60.16 KB
SERIES C: MIGRATION English ဧရာဝတီ xlsx 17.35 KB
အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား Myanmar ဧရာဝတီ xlsx 27.87 KB
အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ Myanmar ဧရာဝတီ xlsx 21.2 KB
အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ဧရာဝတီ xlsx 46.52 KB
အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ဧရာဝတီ xlsx 140.67 KB
အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း Myanmar ဧရာဝတီ xlsx 17.6 KB

Pages