ဧရာဝတီ

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
ဒေးဒရဲမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 5.97 MB
1983 Irrawaddy Census Reprt 21 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 13.58 MB
Danubyu Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 3.15 MB
ငပုတောမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 4.9 MB
Myaunmya Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 1.98 MB
Ngaputaw Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 1.96 MB
အိမ်မဲမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 5.05 MB
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစီရင်ခံစာ 23 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 57.07 MB
Daydaye Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 4.03 MB
ငသိုင်းချောင်းမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 4.87 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ဧရာဝတီ xlsx 29.51 KB
အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ဧရာဝတီ xlsx 68.97 KB
SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES English ဧရာဝတီ xlsx 37.63 KB
SERIES I: HOUSING CONDITIONS English ဧရာဝတီ xlsx 34.98 KB
SERIES H: DISABILITY English ဧရာဝတီ xlsx 28.89 KB
SERIES G: IDENTITY CARDS English ဧရာဝတီ xlsx 26.74 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English ဧရာဝတီ xlsx 19.35 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English ဧရာဝတီ xlsx 45.38 KB
SERIES D: EDUCATION English ဧရာဝတီ xlsx 142.89 KB
အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ Myanmar ဧရာဝတီ xlsx 29.04 KB

Pages