ဧရာဝတီ

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
မြန်အောင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 5.05 MB
Mawlamyinegyun Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 4.9 MB
ဘိုကလေးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 5 MB
Yekyi Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 1.99 MB
Ahmar Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 7.29 MB
မြောင်းမြမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 5.11 MB
Myanaung Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 7.52 MB
ဓနုဖြူမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ဧရာဝတီ pdf 4.89 MB
Zalun Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 5.01 MB
Bogale Township Report 20 Apr 2018 English ဧရာဝတီ pdf 7.55 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း Myanmar ဧရာဝတီ xlsx 17.6 KB
အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ဧရာဝတီ xlsx 29.51 KB
အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ဧရာဝတီ xlsx 68.97 KB
SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES English ဧရာဝတီ xlsx 37.63 KB
SERIES I: HOUSING CONDITIONS English ဧရာဝတီ xlsx 34.98 KB
SERIES H: DISABILITY English ဧရာဝတီ xlsx 28.89 KB
SERIES G: IDENTITY CARDS English ဧရာဝတီ xlsx 26.74 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English ဧရာဝတီ xlsx 19.35 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English ဧရာဝတီ xlsx 45.38 KB
အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ Myanmar ဧရာဝတီ xlsx 35.92 KB

Pages