ဧရာဝတီ

အစီရင်ခံစာများ

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ Myanmar ဧရာဝတီ xlsx 29.04 KB
အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ Myanmar ဧရာဝတီ xlsx 45.1 KB

Pages