ပဲခူး

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
အုတ်တွင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ပဲခူး pdf 1.61 MB
Pyay Township Report 20 Apr 2018 English ပဲခူး pdf 3.49 MB
Daik U Township Report 20 Apr 2018 English ပဲခူး pdf 2.85 MB
ပန်းတောင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ပဲခူး pdf 1.69 MB
Pyu Township Report 20 Apr 2018 English ပဲခူး pdf 3.69 MB
Gyobingauk Township Report 20 Apr 2018 English ပဲခူး pdf 2.85 MB
ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ပဲခူး pdf 1.7 MB
Shwedaung Township Report 20 Apr 2018 English ပဲခူး pdf 4.05 MB
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးစာရင်းအစီရင်ခံစာ 19 Apr 2018 Myanmar ပဲခူး pdf 50.94 MB
Htantapin Township Report 20 Apr 2018 English ပဲခူး pdf 2.69 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English ပဲခူး xlsx 172.39 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar ပဲခူး xlsx 164.84 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English ပဲခူး xlsx 17.61 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English ပဲခူး xlsx 42.45 KB
SERIES D: EDUCATION English ပဲခူး xlsx 120.46 KB
SERIES C: MIGRATION English ပဲခူး xlsx 16.81 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English ပဲခူး xlsx 26.83 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English ပဲခူး xlsx 53.5 KB
SERIES I: HOUSING CONDITIONS English ပဲခူး xlsx 31.9 KB
SERIES H: DISABILITY English ပဲခူး xlsx 28.61 KB

Pages