ပဲခူး

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
ညောင်လေးပင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ပဲခူး pdf 1.79 MB
Paukkhaung Township Report 20 Apr 2018 English ပဲခူး pdf 2.87 MB
ဇီးကုန်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ပဲခူး pdf 1.71 MB
၁၉၇၃ခုနှစ် ပဲခူးတိုင်း သန်းခေါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ 27 Jun 2018 Myanmar ပဲခူး pdf 13.42 MB
အုတ်ဖိုမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ပဲခူး pdf 1.76 MB
Paunde Township Report 20 Apr 2018 English ပဲခူး pdf 4.12 MB
Bago Township Report 20 Apr 2018 English ပဲခူး pdf 1.12 MB
အုတ်တွင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ပဲခူး pdf 1.61 MB
Pyay Township Report 20 Apr 2018 English ပဲခူး pdf 3.49 MB
Daik U Township Report 20 Apr 2018 English ပဲခူး pdf 2.85 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English ပဲခူး xlsx 172.39 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar ပဲခူး xlsx 164.84 KB
SERIES H: DISABILITY English ပဲခူး xlsx 28.61 KB
SERIES G: IDENTITY CARDS English ပဲခူး xlsx 24.6 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English ပဲခူး xlsx 17.61 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English ပဲခူး xlsx 42.45 KB
SERIES D: EDUCATION English ပဲခူး xlsx 120.46 KB
SERIES C: MIGRATION English ပဲခူး xlsx 16.81 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English ပဲခူး xlsx 26.83 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English ပဲခူး xlsx 53.5 KB

Pages