ချင်း

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Matupi Township Report 20 Apr 2018 English ချင်း pdf 1.49 MB
ဖလမ်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ချင်း pdf 14 MB
Mindat Township Report 20 Apr 2018 English ချင်း pdf 1.53 MB
ဟားခါးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ချင်း pdf 13.82 MB
Paletwa Township Report 20 Apr 2018 English ချင်း pdf 1.41 MB
ကန်ပက်လက်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ချင်း pdf 13.64 MB
Reazu Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ချင်း pdf 1.41 MB
မတူပီမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ချင်း pdf 13.77 MB
Rihkhuadal Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ချင်း pdf 2.14 MB
မင်းတပ်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ချင်း pdf 13.82 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ချင်း xlsx 50.64 KB
အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ Myanmar ချင်း xlsx 34.59 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English ချင်း xlsx 34.89 KB
SERIES D: EDUCATION English ချင်း xlsx 89.3 KB
SERIES C: MIGRATION English ချင်း xlsx 16.53 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English ချင်း xlsx 22.53 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English ချင်း xlsx 43.09 KB
SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES English ချင်း xlsx 25.86 KB
SERIES I: HOUSING CONDITIONS English ချင်း xlsx 24.88 KB
SERIES H: DISABILITY English ချင်း xlsx 21.92 KB

Pages