တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Population Changes and Fertility Survey, 1991 21 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 27.14 MB
Myanmar Fertility and Reproductive Health Survey, 1997 21 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 31.87 MB
Myanmar Fertility and Reproductive Health Survey, 2001 (Preliminary Report) 21 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 15.31 MB
THEMATIC REPORT ON FERTILITY AND NUPTIALITY 20 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 5.78 MB
Country Report on 2007 Fertility and Reproductive Health Survey 21 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 25.56 MB
THEMATIC REPORT ON MORTALITY 20 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 4.83 MB
Cross Broder Migration and Reproductive Health Study 21 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 28.33 MB
THEMATIC REPORT ON MATERNAL MORTALITY 20 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 4.06 MB
Detailed Analysis on Fertility and Reproductive Health Survey 21 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 1.16 MB
Research Papers on 2004 Family and Youth Survey 21 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 12.78 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Excel Data on Migration and Urbanization တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ xlsx 328 KB