တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Myanmar Population Changes and Fertility Survey (Preliminary Report 1992) 21 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 35.35 MB
THEMATIC REPORT ON EDUCATION 21 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 7.33 MB
THEMATIC REPORT ON HOUSING CONDITIONS AND HOUSEHOLD AMENITIES 21 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 7.12 MB
Levels, Trends and Patterns of Internal Migration in Myanmar 21 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 5.38 MB
THEMATIC REPORT ON GENDER DIMENSIONS 21 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 5.69 MB
Research Study on The Determinants of Infant and Child Mobidity and Mortality in Myanmar 21 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 382.12 KB
THEMATIC REPORT ON THE OLDER POPULATION 21 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 4.44 MB
တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် နှင့် မြို့ပြ/ကျေးလက် အလိုက်ခန့်မှန်းလူဦးရေစာရင်း(၂၀၁၄ - ၂၀၅၀) 22 Aug 2018 Myanmar တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 12.85 MB
THEMATIC REPORT ON CHILDREN AND YOUTH 21 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 9.83 MB
MULTIDIMENSIONAL WEALFARE IN MYANMAR 03 Dec 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 20.16 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

There is no data.