တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
THEMATIC REPORT ON CHILDREN AND YOUTH 21 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 9.83 MB
MULTIDIMENSIONAL WEALFARE IN MYANMAR 03 Dec 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 20.16 MB
THEMATIC REPORT ON DISABILITY 21 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 5.55 MB
INFOGRAPHIC ON MULTIDIMENSIONAL WEALFARE IN MYANMAR 03 Dec 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 666.74 KB
Population Changes and Fertility Survey, 1991 21 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 27.14 MB
Myanmar Fertility and Reproductive Health Survey, 1997 21 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 31.87 MB
Myanmar Fertility and Reproductive Health Survey, 2001 (Preliminary Report) 21 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 15.31 MB
Country Report on 2007 Fertility and Reproductive Health Survey 21 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 25.56 MB
THEMATIC REPORT ON FERTILITY AND NUPTIALITY 20 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 5.78 MB
Cross Broder Migration and Reproductive Health Study 21 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 28.33 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

There is no data.