တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
THEMATIC REPORT ON GENDER DIMENSIONS 21 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 5.69 MB
Research Study on The Determinants of Infant and Child Mobidity and Mortality in Myanmar 21 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 382.12 KB
THEMATIC REPORT ON THE OLDER POPULATION 21 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 4.44 MB
တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် နှင့် မြို့ပြ/ကျေးလက် အလိုက်ခန့်မှန်းလူဦးရေစာရင်း(၂၀၁၄ - ၂၀၅၀) 22 Aug 2018 Myanmar တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 12.85 MB
THEMATIC REPORT ON CHILDREN AND YOUTH 21 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 9.83 MB
MULTIDIMENSIONAL WEALFARE IN MYANMAR 03 Dec 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 20.16 MB
THEMATIC REPORT ON DISABILITY 21 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 5.55 MB
INFOGRAPHIC ON MULTIDIMENSIONAL WEALFARE IN MYANMAR 03 Dec 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 666.74 KB
Population Changes and Fertility Survey, 1991 21 Apr 2018 English တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ pdf 27.14 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

There is no data.