ကချင်

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
ပူတာအိုမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကချင် pdf 4.69 MB
Tanaing Township Report 20 Apr 2018 English ကချင် pdf 1.58 MB
အင်ဂျန်းယန်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကချင် pdf 4.44 MB
Khaunglanphoo Township Report 20 Apr 2018 English ကချင် pdf 5.68 MB
ရှင်ဗွေယန်မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကချင် pdf 4.65 MB
Waingmaw Township Report 20 Apr 2018 English ကချင် pdf 3.53 MB
ကာမိုင်းမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကချင် pdf 4.59 MB
Machanbaw Township Report 20 Apr 2018 English ကချင် pdf 1.53 MB
ရွှေကူမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကချင် pdf 4.71 MB
1983 Kachin Census Report 21 Apr 2018 English ကချင် pdf 13.1 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English ကချင် xlsx 119.23 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar ကချင် xlsx 150.15 KB
SERIES C: MIGRATION English ကချင် xlsx 18.7 KB
အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ကချင် xlsx 28.63 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English ကချင် xlsx 28.84 KB
အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ကချင် xlsx 54.68 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English ကချင် xlsx 59.62 KB
အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ Myanmar ကချင် xlsx 19.67 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English ကချင် xlsx 19.66 KB
အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ကချင် xlsx 42.71 KB

Pages