ကချင်

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Bhamo Township Report 20 Apr 2018 English ကချင် pdf 2 MB
မံစီမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကချင် pdf 4.71 MB
Myitkyina Township Report 20 Apr 2018 English ကချင် pdf 4.94 MB
Chiphwe Township Report 20 Apr 2018 English ကချင် pdf 1.99 MB
မိုးကောင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကချင် pdf 4.83 MB
Myohla Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ကချင် pdf 5.37 MB
ကချင်ပြည်နယ်အစီရင်ခံစာ 19 Apr 2018 Myanmar ကချင် pdf 51.43 MB
Dotphoneyan Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ကချင် pdf 1.92 MB
မိုးညှင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကချင် pdf 4.75 MB
Naungmoon Township Report 20 Apr 2018 English ကချင် pdf 1.73 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

Pages