ကချင်

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
လွယ်ဂျယ်မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကချင် pdf 4.66 MB
Mohnyin Township Report 20 Apr 2018 English ကချင် pdf 4.83 MB
တနိုင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကချင် pdf 4.73 MB
Kachin State Census Report - ENGLISH 23 Apr 2018 English ကချင် pdf 47.53 MB
မချမ်းဘောမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကချင် pdf 4.53 MB
Momauk Township Report 20 Apr 2018 English ကချင် pdf 1.93 MB
ဝိုင်းမော်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကချင် pdf 4.82 MB
၁၉၇၃ခုနှစ် ကချင်ပြည်နယ် သန်းခေါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ 21 Jun 2018 Myanmar ကချင် pdf 13.11 MB
မံစီမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကချင် pdf 4.71 MB
Myitkyina Township Report 20 Apr 2018 English ကချင် pdf 4.94 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

Pages