ကချင်

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကချင် pdf 4.89 MB
Panwa Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ကချင် pdf 1.82 MB
ချီဖွေမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကချင် pdf 4.67 MB
Hsadone Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ကချင် pdf 4.1 MB
မြို့လှမြိုနယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကချင် pdf 4.4 MB
Phakant Township Report 20 Apr 2018 English ကချင် pdf 4.71 MB
ဒေါ့ဖုန်းယန်မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကချင် pdf 4.6 MB
Hsinbo Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ကချင် pdf 1.58 MB
နောင်မွန်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကချင် pdf 4.3 MB
Putao Township Report 20 Apr 2018 English ကချင် pdf 1.66 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English ကချင် xlsx 119.23 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar ကချင် xlsx 150.15 KB
အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ကချင် xlsx 54.68 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English ကချင် xlsx 59.62 KB
SERIES C: MIGRATION English ကချင် xlsx 18.7 KB
အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ကချင် xlsx 28.63 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English ကချင် xlsx 28.84 KB
အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ Myanmar ကချင် xlsx 27.64 KB
SERIES I: HOUSING CONDITIONS English ကချင် xlsx 34.4 KB
SERIES H: DISABILITY English ကချင် xlsx 28.29 KB

Pages