ကယား

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Shardaw Township Report 20 Apr 2018 English ကယား pdf 1.6 MB
Bawlakhe Township Report 20 Apr 2018 English ကယား pdf 1.41 MB
Kayah State Census Report 19 Apr 2018 English ကယား pdf 8.87 MB
Loikaw Township Report 20 Apr 2018 English ကယား pdf 1.82 MB
ကယားပြည်နယ်အစီရင်ခံစာ 19 Apr 2018 Myanmar ကယား pdf 32.65 MB
Ywathit Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ကယား pdf 2.21 MB
ဘောလခဲမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကယား pdf 4.33 MB
1983 Kayah Census Report 21 Apr 2018 English ကယား pdf 12.23 MB
ဒီမောဆိုမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကယား pdf 4.67 MB
Kayah State Census Report - ENGLISH 23 Apr 2018 English ကယား pdf 4.69 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English ကယား xlsx 38.2 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar ကယား xlsx 46.9 KB
အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ Myanmar ကယား xlsx 16.55 KB
အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ကယား xlsx 38.03 KB
အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ကယား xlsx 77.15 KB
အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း Myanmar ကယား xlsx 18.81 KB
အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ကယား xlsx 24.03 KB
အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ကယား xlsx 42.19 KB
အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ Myanmar ကယား xlsx 20.99 KB
အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား Myanmar ကယား xlsx 20.69 KB

Pages