ကယား

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
ဖားဆောင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကယား pdf 4.46 MB
ဖရူဆိုမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကယား pdf 4.53 MB
ရှားတောမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကယား pdf 4.36 MB
ရွာသစ်မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ကယား pdf 4.29 MB
Dimawso Township Report 20 Apr 2018 English ကယား pdf 1.53 MB
Meisi Township Report 20 Apr 2018 English ကယား pdf 2.03 MB
Parsaung Township Report 20 Apr 2018 English ကယား pdf 1.36 MB
Phruso Township Report 20 Apr 2018 English ကယား pdf 2.03 MB
Shardaw Township Report 20 Apr 2018 English ကယား pdf 1.6 MB
Bawlakhe Township Report 20 Apr 2018 English ကယား pdf 1.41 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ Myanmar ကယား xlsx 27.98 KB
အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ Myanmar ကယား xlsx 24.5 KB
SERIES I: HOUSING CONDITIONS English ကယား xlsx 22.5 KB
SERIES H: DISABILITY English ကယား xlsx 20.3 KB
SERIES G: IDENTITY CARDS English ကယား xlsx 17.75 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English ကယား xlsx 15.95 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English ကယား xlsx 32.56 KB
SERIES D: EDUCATION English ကယား xlsx 73.35 KB
SERIES C: MIGRATION English ကယား xlsx 18.04 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English ကယား xlsx 23.06 KB

Pages