ကယား

အစီရင်ခံစာများ

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ Myanmar ကယား xlsx 27.98 KB
အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ Myanmar ကယား xlsx 24.5 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English ကယား xlsx 38.18 KB
SERIES I: HOUSING CONDITIONS English ကယား xlsx 22.5 KB
SERIES H: DISABILITY English ကယား xlsx 20.3 KB
SERIES G: IDENTITY CARDS English ကယား xlsx 17.75 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English ကယား xlsx 15.95 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English ကယား xlsx 32.56 KB
SERIES D: EDUCATION English ကယား xlsx 73.35 KB
SERIES C: MIGRATION English ကယား xlsx 18.04 KB

Pages