ကယား

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Meisi Township Report 20 Apr 2018 English ကယား pdf 2.03 MB
Parsaung Township Report 20 Apr 2018 English ကယား pdf 1.36 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English ကယား xlsx 38.18 KB
SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES English ကယား xlsx 23.21 KB

Pages