ကရင်

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
၁၉၇၃ခုနှစ် ကရင်ပြည်နယ် သန်းခေါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ 27 Jun 2018 Myanmar ကရင် pdf 12.05 MB
Hpa-an Township Report 20 Apr 2018 English ကရင် pdf 4.24 MB
ဝေါလေမြိုင်မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 21 Aug 2018 Myanmar ကရင် pdf 2.65 MB
ဘောဂလိမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 21 Aug 2018 Myanmar ကရင် pdf 2.81 MB
Kamamaung Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ကရင် pdf 4.84 MB
ကရင်ပြည်နယ်အစီရင်ခံစာ 19 Feb 2019 Myanmar ကရင် pdf 12.79 MB
လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 21 Aug 2018 Myanmar ကရင် pdf 2.72 MB
Kawkareik Township Report 20 Apr 2018 English ကရင် pdf 3.97 MB
ဘားအံမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 21 Aug 2018 Myanmar ကရင် pdf 2.74 MB
Kyaidon Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ကရင် pdf 3.54 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English ကရင် xlsx 72.72 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar ကရင် xlsx 96.18 KB
အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ကရင် xlsx 50.22 KB
အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား Myanmar ကရင် xlsx 20.18 KB
အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ Myanmar ကရင် xlsx 17.18 KB
အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ကရင် xlsx 41.64 KB
အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ကရင် xlsx 105.2 KB
အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း Myanmar ကရင် xlsx 16.49 KB
အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ကရင် xlsx 25.52 KB
SERIES G: IDENTITY CARDS English ကရင် xlsx 20.74 KB

Pages