ကရင်

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
ကမမောင်းမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 21 Aug 2018 Myanmar ကရင် pdf 2.7 MB
ကော့ကရိတ်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 21 Aug 2018 Myanmar ကရင် pdf 2.72 MB
Leiktho Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ကရင် pdf 3.8 MB
ကျိုက်ဒုံမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 21 Aug 2018 Myanmar ကရင် pdf 2.69 MB
Myawady Township Report 20 Apr 2018 English ကရင် pdf 1.64 MB
ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 21 Aug 2018 Myanmar ကရင် pdf 2.71 MB
Paingkyon Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ကရင် pdf 4.18 MB
လိပ်သိုမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 21 Aug 2018 Myanmar ကရင် pdf 2.7 MB
Payarthonezu Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ကရင် pdf 4.18 MB
မြဝတီမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 21 Aug 2018 Myanmar ကရင် pdf 2.69 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ Myanmar ကရင် xlsx 27.59 KB
အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ Myanmar ကရင် xlsx 22.55 KB

Pages