မကွေး

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မကွေး pdf 1.67 MB
Yenangyoung Township Report 21 Aug 2018 English မကွေး pdf 2.46 MB
မကွေးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မကွေး pdf 1.59 MB
Mindon Township Report 21 Aug 2018 English မကွေး pdf 2.53 MB
သရက်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မကွေး pdf 1.71 MB
Yesagyo Township Report 21 Aug 2018 English မကွေး pdf 1.48 MB
မင်းဘူးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မကွေး pdf 1.67 MB
Minhla Township Report 21 Aug 2018 English မကွေး pdf 2.6 MB
ရေနံချောင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မကွေး pdf 1.61 MB
မင်းတုန်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မကွေး pdf 1.59 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English မကွေး xlsx 167.14 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar မကွေး xlsx 158.4 KB
SERIES I: HOUSING CONDITIONS English မကွေး xlsx 32.01 KB
SERIES H: DISABILITY English မကွေး xlsx 26.37 KB
SERIES G: IDENTITY CARDS English မကွေး xlsx 24.12 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English မကွေး xlsx 31.63 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English မကွေး xlsx 41.6 KB
SERIES D: EDUCATION English မကွေး xlsx 124.06 KB
SERIES C: MIGRATION English မကွေး xlsx 17.13 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English မကွေး xlsx 26.95 KB

Pages