မကွေး

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
ငဖဲမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မကွေး pdf 1.57 MB
Pauk Township Report 21 Aug 2018 English မကွေး pdf 2.62 MB
၁၉၇၃ခုနှစ် မကွေးတိုင်း သန်းခေါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ 27 Jun 2018 Myanmar မကွေး pdf 14.04 MB
ပခုက္ကူမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မကွေး pdf 1.63 MB
Pwint Phyu Township Report 21 Aug 2018 English မကွေး pdf 2.72 MB
Aunglan Township Report 21 Aug 2018 English မကွေး pdf 2 MB
ပေါက်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မကွေး pdf 1.67 MB
Salin Township Report 21 Aug 2018 English မကွေး pdf 2.7 MB
Chauk Township Report 21 Aug 2018 English မကွေး pdf 1.85 MB
ပွင့်ဖြူမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မကွေး pdf 1.59 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English မကွေး xlsx 167.14 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar မကွေး xlsx 158.4 KB
SERIES G: IDENTITY CARDS English မကွေး xlsx 24.12 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English မကွေး xlsx 31.63 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English မကွေး xlsx 41.6 KB
SERIES D: EDUCATION English မကွေး xlsx 124.06 KB
SERIES C: MIGRATION English မကွေး xlsx 17.13 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English မကွေး xlsx 26.95 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English မကွေး xlsx 53.85 KB
SERIES I: HOUSING CONDITIONS English မကွေး xlsx 32.01 KB

Pages