မကွေး

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Aunglan Township Report 21 Aug 2018 English မကွေး pdf 2 MB
ပခုက္ကူမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မကွေး pdf 1.63 MB
Pwint Phyu Township Report 21 Aug 2018 English မကွေး pdf 2.72 MB
Chauk Township Report 21 Aug 2018 English မကွေး pdf 1.85 MB
ပေါက်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မကွေး pdf 1.67 MB
Salin Township Report 21 Aug 2018 English မကွေး pdf 2.7 MB
အောင်လံမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မကွေး pdf 1.6 MB
Gangaw Township Report 21 Aug 2018 English မကွေး pdf 1.79 MB
ပွင့်ဖြူမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မကွေး pdf 1.59 MB
Saw Township Report 21 Aug 2018 English မကွေး pdf 1.01 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English မကွေး xlsx 167.14 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar မကွေး xlsx 158.4 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English မကွေး xlsx 31.63 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English မကွေး xlsx 41.6 KB
SERIES D: EDUCATION English မကွေး xlsx 124.06 KB
SERIES C: MIGRATION English မကွေး xlsx 17.13 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English မကွေး xlsx 26.95 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English မကွေး xlsx 53.85 KB
SERIES I: HOUSING CONDITIONS English မကွေး xlsx 32.01 KB
SERIES H: DISABILITY English မကွေး xlsx 26.37 KB

Pages