မကွေး

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
မင်းတုန်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မကွေး pdf 1.59 MB
Myaing Township Report 21 Aug 2018 English မကွေး pdf 2.55 MB
ရေနံချောင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မကွေး pdf 1.61 MB
ရေစကြိုမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မကွေး pdf 1.72 MB
မင်းလှမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မကွေး pdf 1.63 MB
Myothit Township Report 21 Aug 2018 English မကွေး pdf 2.96 MB
1983 Magwe Census Report 21 Apr 2018 English မကွေး pdf 12.61 MB
မြိုင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မကွေး pdf 1.63 MB
Natmauk Township Report 21 Aug 2018 English မကွေး pdf 2.47 MB
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အစီရင်ခံစာ 23 Apr 2018 Myanmar မကွေး pdf 52.44 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English မကွေး xlsx 167.14 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar မကွေး xlsx 158.4 KB
SERIES I: HOUSING CONDITIONS English မကွေး xlsx 32.01 KB
SERIES H: DISABILITY English မကွေး xlsx 26.37 KB
SERIES G: IDENTITY CARDS English မကွေး xlsx 24.12 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English မကွေး xlsx 31.63 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English မကွေး xlsx 41.6 KB
SERIES D: EDUCATION English မကွေး xlsx 124.06 KB
SERIES C: MIGRATION English မကွေး xlsx 17.13 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English မကွေး xlsx 26.95 KB

Pages