မွန်

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
ပေါင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မွန် pdf 2.26 MB
1983 Mon Census Report 21 Apr 2018 English မွန် pdf 11.83 MB
သံဖြူဇရပ်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မွန် pdf 2.23 MB
မွန်ပြည်နယ် အစီရင်ခံစာ 23 Apr 2018 Myanmar မွန် pdf 31 MB
သထုံမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မွန် pdf 2.27 MB
Mon State Census Report - ENGLISH 23 Apr 2018 English မွန် pdf 8.26 MB
ရေးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မွန် pdf 2.27 MB
၁၉၇၃ခုနှစ် မွန်ပြည်နယ် သန်းခေါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ 27 Jun 2018 Myanmar မွန် pdf 7.44 MB
Bilin Township Report 20 Apr 2018 English မွန် pdf 4.42 MB
Chaungzon Township Report 20 Apr 2018 English မွန် pdf 3.75 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English မွန် xlsx 71.04 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar မွန် xlsx 68.63 KB
SERIES H: DISABILITY English မွန် xlsx 21.92 KB
SERIES G: IDENTITY CARDS English မွန် xlsx 19.23 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English မွန် xlsx 17.68 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English မွန် xlsx 34.96 KB
SERIES D: EDUCATION English မွန် xlsx 83.4 KB
SERIES C: MIGRATION English မွန် xlsx 16.35 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English မွန် xlsx 23.17 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English မွန် xlsx 40.13 KB

Pages