မွန်

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
ကျိုက်ထိုမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မွန် pdf 2.25 MB
Paung Township Report 20 Apr 2018 English မွန် pdf 4.87 MB
လမိုင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မွန် pdf 2.33 MB
Thanbyuzayat Township Report 20 Apr 2018 English မွန် pdf 4.28 MB
မော်လမြိုင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မွန် pdf 2.33 MB
Thaton Township Report 20 Apr 2018 English မွန် pdf 2.84 MB
မုဒုံမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မွန် pdf 2.23 MB
Ye Township Report 20 Apr 2018 English မွန် pdf 3.61 MB
ပေါင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မွန် pdf 2.26 MB
1983 Mon Census Report 21 Apr 2018 English မွန် pdf 11.83 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English မွန် xlsx 71.04 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar မွန် xlsx 68.63 KB
SERIES H: DISABILITY English မွန် xlsx 21.92 KB
SERIES G: IDENTITY CARDS English မွန် xlsx 19.23 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English မွန် xlsx 17.68 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English မွန် xlsx 34.96 KB
SERIES D: EDUCATION English မွန် xlsx 83.4 KB
SERIES C: MIGRATION English မွန် xlsx 16.35 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English မွန် xlsx 23.17 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English မွန် xlsx 40.13 KB

Pages