နေပြည်တော်

အစီရင်ခံစာများ

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar နေပြည်တော် xlsx 54.65 KB
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English နေပြည်တော် xlsx 44.08 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English နေပြည်တော် xlsx 40.99 KB
SERIES D: EDUCATION English နေပြည်တော် xlsx 82.42 KB
SERIES C: MIGRATION English နေပြည်တော် xlsx 17.64 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English နေပြည်တော် xlsx 24.43 KB
အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား Myanmar နေပြည်တော် xlsx 19.97 KB
အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ Myanmar နေပြည်တော် xlsx 17.6 KB
အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar နေပြည်တော် xlsx 37.44 KB
အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar နေပြည်တော် xlsx 82.42 KB

Pages