နေပြည်တော်

အစီရင်ခံစာများ

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar နေပြည်တော် xlsx 54.65 KB
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English နေပြည်တော် xlsx 44.08 KB
SERIES D: EDUCATION English နေပြည်တော် xlsx 82.42 KB
SERIES C: MIGRATION English နေပြည်တော် xlsx 17.64 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English နေပြည်တော် xlsx 24.43 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English နေပြည်တော် xlsx 40.99 KB
SERIES G: IDENTITY CARDS English နေပြည်တော် xlsx 19.97 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English နေပြည်တော် xlsx 17.6 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English နေပြည်တော် xlsx 37.44 KB
အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား Myanmar နေပြည်တော် xlsx 19.97 KB

Pages