ရခိုင်

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Pauktaw Township Report 21 Aug 2018 English ရခိုင် pdf 6.3 MB
ရသေ့တောင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 2.51 MB
အမ်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 1019.83 KB
Ponnagyun Township Report 21 Aug 2018 English ရခိုင် pdf 5.38 MB
မင်းပြားမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 14.69 MB
ဂွမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 966.81 KB
Sittway Township Report 21 Aug 2018 English ရခိုင် pdf 5.57 MB
1983 Rakhine Census Report 21 Apr 2018 English ရခိုင် pdf 12.99 MB
ရခိုင်ပြည်နယ် အစီရင်ခံစာ 23 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 41.29 MB
ကျောက်ဖြူမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 968.84 KB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English ရခိုင် xlsx 118.81 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar ရခိုင် xlsx 119.91 KB
အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ရခိုင် xlsx 37.53 KB
အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ရခိုင် xlsx 115.15 KB
အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း Myanmar ရခိုင် xlsx 16.54 KB
အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ရခိုင် xlsx 25 KB
အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ရခိုင် xlsx 53.12 KB
အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ Myanmar ရခိုင် xlsx 31.9 KB
အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ Myanmar ရခိုင် xlsx 28.98 KB
အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ Myanmar ရခိုင် xlsx 23.06 KB

Pages