ရခိုင်

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Kyaukpyu Township Report 21 Aug 2018 English ရခိုင် pdf 3.62 MB
မြေပုံမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 2.79 MB
Kyauktaw Township Report 21 Aug 2018 English ရခိုင် pdf 4.09 MB
မြောက်ဦးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 2.85 MB
Kyeintali Sub-Township Report 21 Aug 2018 English ရခိုင် pdf 4.44 MB
ပေါက်တောမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 946.33 KB
Maei Sub-Township Report 21 Aug 2018 English ရခိုင် pdf 4.67 MB
ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 1000.8 KB
Mannaung Township Report 21 Aug 2018 English ရခိုင် pdf 5.08 MB
စစ်တွေမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 1002.01 KB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English ရခိုင် xlsx 118.81 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar ရခိုင် xlsx 119.91 KB
အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ Myanmar ရခိုင် xlsx 31.9 KB
အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ Myanmar ရခိုင် xlsx 28.98 KB
အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ Myanmar ရခိုင် xlsx 23.06 KB
အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား Myanmar ရခိုင် xlsx 21.2 KB
အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ Myanmar ရခိုင် xlsx 17.4 KB
အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ရခိုင် xlsx 37.53 KB
အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ရခိုင် xlsx 115.15 KB
အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း Myanmar ရခိုင် xlsx 16.54 KB

Pages