ရခိုင်

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
ပေါက်တောမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 946.33 KB
Maei Sub-Township Report 21 Aug 2018 English ရခိုင် pdf 4.67 MB
ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 1000.8 KB
စစ်တွေမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 1002.01 KB
Mannaung Township Report 21 Aug 2018 English ရခိုင် pdf 5.08 MB
သံတွဲမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 2.4 MB
Minbya Township Report 21 Aug 2018 English ရခိုင် pdf 4.93 MB
တောင်ကုတ်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 2.38 MB
Myauk_U Township Report 21 Aug 2018 English ရခိုင် pdf 1.57 MB
ရမ်းဗြဲမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 2.4 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ရခိုင် xlsx 25 KB
အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ရခိုင် xlsx 53.12 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English ရခိုင် xlsx 51.4 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English ရခိုင် xlsx 39.32 KB
SERIES D: EDUCATION English ရခိုင် xlsx 114.12 KB
SERIES C: MIGRATION English ရခိုင် xlsx 17.09 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English ရခိုင် xlsx 25.39 KB
SERIES I: HOUSING CONDITIONS English ရခိုင် xlsx 29.19 KB
SERIES H: DISABILITY English ရခိုင် xlsx 24.63 KB
SERIES G: IDENTITY CARDS English ရခိုင် xlsx 22.56 KB

Pages