ရခိုင်

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Sittway Township Report 21 Aug 2018 English ရခိုင် pdf 5.57 MB
1983 Rakhine Census Report 21 Apr 2018 English ရခိုင် pdf 12.99 MB
ကျောက်ဖြူမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 968.84 KB
Taungup Township Report 21 Aug 2018 English ရခိုင် pdf 4.58 MB
ရခိုင်ပြည်နယ် အစီရင်ခံစာ 23 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 41.29 MB
Rakhine State Census Report - ENGLISH 23 Apr 2018 English ရခိုင် pdf 6.4 MB
ကျောက်တော်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 1002.25 KB
Thandwe Township Report 21 Aug 2018 English ရခိုင် pdf 4.61 MB
၁၉၇၃ခုနှစ် ရခိုင်ပြည်နယ် သန်းခေါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ 27 Jun 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 7.04 MB
ကျိန္တလီမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 945.18 KB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ Myanmar ရခိုင် xlsx 28.98 KB
အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ Myanmar ရခိုင် xlsx 23.06 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English ရခိုင် xlsx 51.4 KB
SERIES I: HOUSING CONDITIONS English ရခိုင် xlsx 29.19 KB
SERIES H: DISABILITY English ရခိုင် xlsx 24.63 KB
SERIES G: IDENTITY CARDS English ရခိုင် xlsx 22.56 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English ရခိုင် xlsx 18.35 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English ရခိုင် xlsx 39.32 KB
SERIES D: EDUCATION English ရခိုင် xlsx 114.12 KB
SERIES C: MIGRATION English ရခိုင် xlsx 17.09 KB

Pages