ရခိုင်

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
၁၉၇၃ခုနှစ် ရခိုင်ပြည်နယ် သန်းခေါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ 27 Jun 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 7.04 MB
မအီမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 2.92 MB
Yathedaung Township Report 21 Aug 2018 English ရခိုင် pdf 5.79 MB
An Township Report 21 Aug 2018 English ရခိုင် pdf 4.18 MB
မာန်အောင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 2.89 MB
Gwa Township Report 21 Aug 2018 English ရခိုင် pdf 4.52 MB
မြေပုံမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရခိုင် pdf 2.79 MB
Kyaukpyu Township Report 21 Aug 2018 English ရခိုင် pdf 3.62 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

There is no data.

Pages