စစ်ကိုင်း

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
ကျွန်းလှမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 3.66 MB
Sonemara Sub-Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 6.06 MB
Hkamti Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 7.49 MB
ချောင်းဦးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 3.43 MB
Leshi Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 3.24 MB
ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 7.29 MB
လေရှီးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 2.46 MB
Tamu Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 6.58 MB
Homalin Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 5.85 MB
ဒီပဲယင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 3.61 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English စစ်ကိုင်း xlsx 231.44 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar စစ်ကိုင်း xlsx 285.94 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English စစ်ကိုင်း xlsx 74.94 KB
အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း Myanmar စစ်ကိုင်း xlsx 20.4 KB
အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar စစ်ကိုင်း xlsx 34.15 KB
အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar စစ်ကိုင်း xlsx 74.94 KB
SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES English စစ်ကိုင်း xlsx 48.55 KB
SERIES I: HOUSING CONDITIONS English စစ်ကိုင်း xlsx 41.82 KB
SERIES H: DISABILITY English စစ်ကိုင်း xlsx 31.42 KB
SERIES G: IDENTITY CARDS English စစ်ကိုင်း xlsx 29.54 KB

Pages