စစ်ကိုင်း

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
ခါမ်းပါတ်မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 3.42 MB
Sagaing Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 6.57 MB
Chaung Oo Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 5.76 MB
အရာတော်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 3.58 MB
Kyaukmyaung Sub-Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 6.49 MB
ဖောင်းပြင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 4.48 MB
ခင်ဦးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 3.67 MB
Salingyi Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 6.49 MB
Depayin Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 7.11 MB
ဗန်းမောက်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 3.45 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English စစ်ကိုင်း xlsx 231.44 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar စစ်ကိုင်း xlsx 285.94 KB
SERIES D: EDUCATION English စစ်ကိုင်း xlsx 174.41 KB
SERIES C: MIGRATION English စစ်ကိုင်း xlsx 20.4 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English စစ်ကိုင်း xlsx 34.15 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English စစ်ကိုင်း xlsx 74.94 KB
အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း Myanmar စစ်ကိုင်း xlsx 20.4 KB
အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar စစ်ကိုင်း xlsx 34.15 KB
အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar စစ်ကိုင်း xlsx 74.94 KB
SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES English စစ်ကိုင်း xlsx 48.55 KB

Pages