စစ်ကိုင်း

အစီရင်ခံစာများ

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English စစ်ကိုင်း xlsx 231.44 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar စစ်ကိုင်း xlsx 285.94 KB
SERIES I: HOUSING CONDITIONS English စစ်ကိုင်း xlsx 41.82 KB
SERIES H: DISABILITY English စစ်ကိုင်း xlsx 31.42 KB
SERIES G: IDENTITY CARDS English စစ်ကိုင်း xlsx 29.54 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English စစ်ကိုင်း xlsx 21.64 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English စစ်ကိုင်း xlsx 49.59 KB
SERIES D: EDUCATION English စစ်ကိုင်း xlsx 174.41 KB
SERIES C: MIGRATION English စစ်ကိုင်း xlsx 20.4 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English စစ်ကိုင်း xlsx 34.15 KB

Pages