စစ်ကိုင်း

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Salingyi Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 6.49 MB
Depayin Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 7.11 MB
ဘုတလင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 3.5 MB
Lahe Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 3.82 MB
စစ်ကိုင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 7.37 MB
ကျောက်မြောင်းမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 3.66 MB
Shwebo Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 6.99 MB
Donhee Sub-Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 7.79 MB
ချောင်းဦးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 3.43 MB
Leshi Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 3.24 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
SERIES I: HOUSING CONDITIONS English စစ်ကိုင်း xlsx 41.82 KB
SERIES H: DISABILITY English စစ်ကိုင်း xlsx 31.42 KB
SERIES G: IDENTITY CARDS English စစ်ကိုင်း xlsx 29.54 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English စစ်ကိုင်း xlsx 21.64 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English စစ်ကိုင်း xlsx 49.59 KB
အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ Myanmar စစ်ကိုင်း xlsx 41.82 KB
အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ Myanmar စစ်ကိုင်း xlsx 31.42 KB
အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား Myanmar စစ်ကိုင်း xlsx 29.54 KB
အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ Myanmar စစ်ကိုင်း xlsx 21.64 KB
အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar စစ်ကိုင်း xlsx 49.59 KB

Pages