စစ်ကိုင်း

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Mawlaik Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 5.89 MB
ရွှေဘိုမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 7.35 MB
လဟယ်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 3.35 MB
Tasei Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 7.07 MB
Htanparkway Sub-Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 7.74 MB
ဒုံဟီးမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 3.67 MB
Mingin Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 5.51 MB
ဆွမ္မရာမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 7.33 MB
မော်လိုက်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 2.51 MB
Tigyaing Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 8 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English စစ်ကိုင်း xlsx 21.64 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English စစ်ကိုင်း xlsx 49.59 KB
SERIES D: EDUCATION English စစ်ကိုင်း xlsx 174.41 KB
SERIES C: MIGRATION English စစ်ကိုင်း xlsx 20.4 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English စစ်ကိုင်း xlsx 34.15 KB
အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား Myanmar စစ်ကိုင်း xlsx 29.54 KB
အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ Myanmar စစ်ကိုင်း xlsx 21.64 KB
အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar စစ်ကိုင်း xlsx 49.59 KB
အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar စစ်ကိုင်း xlsx 174.41 KB
အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ Myanmar စစ်ကိုင်း xlsx 41.82 KB

Pages