စစ်ကိုင်း

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Khampat Sub-Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 6.32 MB
ကနီမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 3.51 MB
Pansaung Sub-Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 6.18 MB
Ayartaw Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 5.7 MB
ကသာမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 3.66 MB
Phaungpyin Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 6.12 MB
Banmauk Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 5.66 MB
ပုလဲမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 7.29 MB
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစီရင်ခံစာ 15 Feb 2019 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 64.8 MB
ကောလင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 3.56 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar စစ်ကိုင်း xlsx 174.41 KB
အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ Myanmar စစ်ကိုင်း xlsx 48.55 KB

Pages