စစ်ကိုင်း

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Kalewa Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 7.72 MB
ထန်ပါခွေမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 3.56 MB
Myaung Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 6.06 MB
ထီးချိုင့်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 7.32 MB
မုံရွာမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 7.37 MB
Ye U Township Report 21 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 5.99 MB
Kambalu Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 7.74 MB
အင်းတော်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 3.62 MB
Myinmu Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 4.93 MB
ဝက်လက်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 7.29 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ Myanmar စစ်ကိုင်း xlsx 21.64 KB
အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ Myanmar စစ်ကိုင်း xlsx 48.55 KB

Pages