စစ်ကိုင်း

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Kyunhla Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 7.27 MB
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 7.3 MB
ကျောက်မြောင်းမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 3.66 MB
Shwebo Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 6.99 MB
Donhee Sub-Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 7.79 MB
ဘုတလင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 3.5 MB
Lahe Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 3.82 MB
စစ်ကိုင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 7.37 MB
ကျွန်းလှမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 3.66 MB
Sonemara Sub-Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 6.06 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar စစ်ကိုင်း xlsx 174.41 KB
အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ Myanmar စစ်ကိုင်း xlsx 48.55 KB

Pages