စစ်ကိုင်း

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
တမူးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 7.27 MB
မော်လိုက်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 2.51 MB
Tigyaing Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 8 MB
Indaw Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 7.73 MB
မင်းကင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 6.42 MB
Wetlet Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 6.84 MB
Kalay Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 7.78 MB
ဟုမ္မလင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 3.51 MB
Monywa Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 5.69 MB
တန့်ဆည်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 7.28 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ Myanmar စစ်ကိုင်း xlsx 31.42 KB
အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ Myanmar စစ်ကိုင်း xlsx 48.55 KB

Pages