ရှမ်း

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
pinlaung township report 21 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 3.39 MB
Namtu Township Report 21 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 5.01 MB
မိုင်းငေါ့မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 4.28 MB
Loilin Township Report 20 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 3.25 MB
tontar sub-township report 21 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 4 MB
ကွန်ဟိန်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 4.34 MB
နားဖန်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 1.17 MB
မိုင်းဆတ်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 4.04 MB
ရွာငံမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 4.32 MB
Minenaung Sub-Township Report 21 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 3.74 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English ရှမ်း xlsx 311.45 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar ရှမ်း xlsx 362.97 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English ရှမ်း xlsx 25.99 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English ရှမ်း xlsx 66.75 KB
SERIES D: EDUCATION English ရှမ်း xlsx 264.47 KB
SERIES C: MIGRATION English ရှမ်း xlsx 19.45 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English ရှမ်း xlsx 44.29 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English ရှမ်း xlsx 96.56 KB
အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ Myanmar ရှမ်း xlsx 26.75 KB
အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ရှမ်း xlsx 64.44 KB

Pages