ရှမ်း

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Mongkai Township Report 21 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 1.89 MB
မန်တုံမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 4.39 MB
ပန်ဝိုင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 1.16 MB
Kenglat Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 3.24 MB
phekon township report 21 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 1.77 MB
Taunggyi township report 21 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 2.41 MB
ချင်းရွှေဟော်မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 15 Aug 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 4.32 MB
ကျိုင်းတုံမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 3.97 MB
နမ္မတူမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 4.26 MB
Hopon Township Report 20 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 3.34 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English ရှမ်း xlsx 311.45 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar ရှမ်း xlsx 362.97 KB
SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES English ရှမ်း xlsx 63.08 KB
SERIES I: HOUSING CONDITIONS English ရှမ်း xlsx 57.3 KB
SERIES H: DISABILITY English ရှမ်း xlsx 43.15 KB
SERIES G: IDENTITY CARDS English ရှမ်း xlsx 43.6 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English ရှမ်း xlsx 25.99 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English ရှမ်း xlsx 66.75 KB
SERIES D: EDUCATION English ရှမ်း xlsx 264.47 KB
SERIES C: MIGRATION English ရှမ်း xlsx 19.45 KB

Pages