ရှမ်း

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
မိုင်းယုမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 1.09 MB
panwine township report 21 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 3.38 MB
tantyan township report 21 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 3.37 MB
Shan State Census Report - ENGLISH 23 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 14.37 MB
ကျေးသီးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 4.35 MB
နမ့်ဆန်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 4.09 MB
Homane Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 2.31 MB
တောင်ကြီးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 4.28 MB
Mone` Township Report 21 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 3.35 MB
မန်ဟီးရိုး(မန်ဟျိုး)မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 4.27 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English ရှမ်း xlsx 311.45 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar ရှမ်း xlsx 362.97 KB
အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ရှမ်း xlsx 43.11 KB
အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ရှမ်း xlsx 102.56 KB
SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES English ရှမ်း xlsx 63.08 KB
SERIES I: HOUSING CONDITIONS English ရှမ်း xlsx 57.3 KB
SERIES H: DISABILITY English ရှမ်း xlsx 43.15 KB
SERIES G: IDENTITY CARDS English ရှမ်း xlsx 43.6 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English ရှမ်း xlsx 25.99 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English ရှမ်း xlsx 66.75 KB

Pages