ရှမ်း

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Mineyan Township Report 21 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 3.01 MB
ကျောက်တလုံးကြီးမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 4.04 MB
နောင်တရားမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 4.12 MB
မိုင်းတုံမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 1.11 MB
Mine Pauk Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 4 MB
Minengaw Sub-Township Report 21 Apr 2018 ရှမ်း pdf 6.98 MB
Naungkhio Township Report 21 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 3.92 MB
ဟိုပန်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 1.15 MB
မုန်းကိုးမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 3.66 MB
မိုင်းလားမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 1.12 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English ရှမ်း xlsx 311.45 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar ရှမ်း xlsx 362.97 KB
SERIES C: MIGRATION English ရှမ်း xlsx 19.45 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English ရှမ်း xlsx 44.29 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English ရှမ်း xlsx 96.56 KB
အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ Myanmar ရှမ်း xlsx 26.75 KB
အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ရှမ်း xlsx 64.44 KB
အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ရှမ်း xlsx 256.83 KB
အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း Myanmar ရှမ်း xlsx 20.28 KB
အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ရှမ်း xlsx 43.11 KB

Pages