ရှမ်း

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Minesan (Monsan) Sub-Township Report 21 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 5.21 MB
၁၉၇၃ခုနှစ် ရှမ်းပြည်နယ် သန်းခေါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ 27 Jun 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 17.24 MB
ကျိုင်းလပ်မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 4.04 MB
Kunlon Township Report 20 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 2.77 MB
Hopan Township Report 20 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 2.78 MB
Mankan Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 2.83 MB
Monehta Sub- Township Report 21 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 2.98 MB
မန်ကန်မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 1.16 MB
Le`char Township Report 20 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 4.59 MB
Kehsi Township Report 20 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 5.08 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English ရှမ်း xlsx 311.45 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar ရှမ်း xlsx 362.97 KB
အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ရှမ်း xlsx 102.56 KB
SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES English ရှမ်း xlsx 63.08 KB
SERIES I: HOUSING CONDITIONS English ရှမ်း xlsx 57.3 KB
SERIES H: DISABILITY English ရှမ်း xlsx 43.15 KB
SERIES G: IDENTITY CARDS English ရှမ်း xlsx 43.6 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English ရှမ်း xlsx 25.99 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English ရှမ်း xlsx 66.75 KB
SERIES D: EDUCATION English ရှမ်း xlsx 264.47 KB

Pages