ရှမ်း

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
tachileik township report 21 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 3.21 MB
Naungtayar Sub-Township Report 21 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 3.32 MB
ဟိုပုံးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 4.32 MB
Kholan Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 4.79 MB
မိုင်းလုံမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 3.6 MB
တာချီလိတ်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 4.09 MB
Mineyaung Township Report 21 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 1.63 MB
လားရှိုးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 4.29 MB
ညောင်ရွှေမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 4.26 MB
Indaw Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 3.49 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English ရှမ်း xlsx 311.45 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar ရှမ်း xlsx 362.97 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English ရှမ်း xlsx 44.29 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English ရှမ်း xlsx 96.56 KB
အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ Myanmar ရှမ်း xlsx 26.75 KB
အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ရှမ်း xlsx 64.44 KB
အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ရှမ်း xlsx 256.83 KB
အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း Myanmar ရှမ်း xlsx 20.28 KB
အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ရှမ်း xlsx 43.11 KB
အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ရှမ်း xlsx 102.56 KB

Pages