တနင်္သာရီ

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
လောင်းလုံးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar တနင်္သာရီ pdf 2.65 MB
Lounglon Township Report 20 Apr 2018 English တနင်္သာရီ pdf 3.62 MB
မြိတ်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar တနင်္သာရီ pdf 2.68 MB
Myeik Township Report 20 Apr 2018 English တနင်္သာရီ pdf 4.49 MB
မေတ္တာမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar တနင်္သာရီ pdf 2.31 MB
Myitta Sub-Township Report 20 Apr 2018 English တနင်္သာရီ pdf 3.37 MB
ပလောက်မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar တနင်္သာရီ pdf 2.21 MB
Palauk Sub-Township Report 20 Apr 2018 English တနင်္သာရီ pdf 3.15 MB
ပုလောမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar တနင်္သာရီ pdf 2.32 MB
Palaw Township Report 20 Apr 2018 English တနင်္သာရီ pdf 4.42 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English တနင်္သာရီ xlsx 76.29 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar တနင်္သာရီ xlsx 86.78 KB
SERIES I: HOUSING CONDITIONS English တနင်္သာရီ xlsx 26.53 KB
SERIES H: DISABILITY English တနင်္သာရီ xlsx 23.03 KB
SERIES G: IDENTITY CARDS English တနင်္သာရီ xlsx 20.55 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English တနင်္သာရီ xlsx 16.82 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English တနင်္သာရီ xlsx 36.82 KB
SERIES D: EDUCATION English တနင်္သာရီ xlsx 94.08 KB
SERIES C: MIGRATION English တနင်္သာရီ xlsx 16.55 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English တနင်္သာရီ xlsx 23.49 KB

Pages