တနင်္သာရီ

အစီရင်ခံစာများ

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English တနင်္သာရီ xlsx 76.29 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar တနင်္သာရီ xlsx 86.78 KB
SERIES H: DISABILITY English တနင်္သာရီ xlsx 23.03 KB
SERIES G: IDENTITY CARDS English တနင်္သာရီ xlsx 20.55 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English တနင်္သာရီ xlsx 16.82 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English တနင်္သာရီ xlsx 36.82 KB
SERIES D: EDUCATION English တနင်္သာရီ xlsx 94.08 KB
SERIES C: MIGRATION English တနင်္သာရီ xlsx 16.55 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English တနင်္သာရီ xlsx 23.49 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English တနင်္သာရီ xlsx 43.4 KB

Pages