တနင်္သာရီ

အစီရင်ခံစာများ

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
SERIES H: DISABILITY English တနင်္သာရီ xlsx 23.03 KB
အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား Myanmar တနင်္သာရီ xlsx 20.12 KB
အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ Myanmar တနင်္သာရီ xlsx 16.55 KB
အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar တနင်္သာရီ xlsx 42.1 KB
အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar တနင်္သာရီ xlsx 98.25 KB
အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း Myanmar တနင်္သာရီ xlsx 16.2 KB
အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar တနင်္သာရီ xlsx 23.31 KB
အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar တနင်္သာရီ xlsx 49.47 KB
SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES English တနင်္သာရီ xlsx 27.75 KB
အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ Myanmar တနင်္သာရီ xlsx 22.51 KB

Pages